Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Fi de Màster

Treball fi de màster (Guia del TFM)

Tema

L’alumne podrà triar el tema del TFM de les següents maneres:

 • A la Borsa de Projectes i Treballs de l'ETSEIB
 • Consensuant amb algun/a profesor/a del màster el tema i contingut del TFM
 • En cas de no trobar cap tema o tutor/a, cal sol·licitar-ne un/a al SIAE i se li assignarà d'ofici entre:
  - UPC Professor Carlos Climent
  - UB   Professor Ramón Ferrer
  - UPF Professor Miquel Mira
  - UPF Professor Fernando García Benavides

  Registre

  Un cop triat el tema i tutor/a s’haurà de registrar, en qualsevol moment de l'any, a través del SIAE complimentant aquest document.

  Fer el registre és imprescindible per formalitzar la matrícula i serà validat posteriorment pel Coordinador/a del màster.

   

  Matrícula del TFM

  Es podrá matricular l’assignatura corresponent a TFM al període ordinari de matriculació a través d’e-secretaria o directament en el SIAE un cop validat el registre. Serà indispensable que les assignatures estiguin superades i en el cas del Pràcticum, podrà realitzar-se de manera simultània, sempre i quan es superi abans del lliurament del TFM.


  Pròrroga. Si la defensa no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat el TFM, el SIAE en farà una nova matrícula pel quadrimestre següent abonant només l'import dels serveis administratius. Es notificarà al correu electrònic de l'estudiant/a que aquesta matrícula s'ha fet i l'estudiant/a podrà abonar-ne l'import a l'apartat d'"Impresos i pagaments" de l'e-secretaria.

  Dipòsit

  El TFM s’haurà de lliurar al SIAE dins el calendari establert amb l'autorització prèvia del Tutor/a Acadèmic del TFM, que haurà d’haver signat el full de dipòsit corresponent.

  L'entrega del TFM haurà d'incloure:

  • 1 còpia impresa de la memòria on ha d'haver enquadernat els documents següents:
   • Primer full: El formulari d'autorització a la publicació del TFM, el qual autoritza a l'Escola a publicar la memòria del treball en el dipòsit de l'UPCommons.
   • 1 còpia impresa dels annexos
   • 4 còpies íntegres del TFM en suport CD (una d'elles  s'ha d'adjuntar a la còpia impresa, les altres tres són pels membres del tribunal). El format dels documents ha de ser universal (tipus .PDF), i es poden entregar documents en format original a una carpeta per separat .

   

  Designació tribunal

  El SIAE publicarà a la web l’assignació de tribunals segons el calendari de TFM.

  Presentació i defensa

  Prèviament, el tribunal durant l'anàlisi de la documentació del TFM i abans de la presentació i defensa, podrà considerar que el TFM no és apte per a la seva defensa.

  La presentació i defensa del TFM davant del tribunal és pública i consisteix en dues fases:

  • Exposició per part de l'estudiant d'un resum del contingut del TFM, que dura orientativament 30 minuts (el temps el fixa el president del tribunal i el fa saber prèviament)
  • Defensa per part de l'estudiant respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.

  Qualificació

  Un 50% de la qualificació final del TFM correspon a l'avaluació del tutor/a i s'inclourà en l'informe de lliurament. Caldrà que la nota sigui almenys de 5.

  Un cop finalitzada la presentació i defensa del TFM, el tribunal haurà de comunicar la qualificació final en sessió pública, havent deliberat en sessió tancada, i oferir la possibilitat de millorar la nota.
   

  Si el TFM és aprovat, a partir de la data de presentació i defensa l’expedient de l’estudiant es tancarà en el termini d’una setmana aproximadament.

   

  Si el TFM obté una qualificació de suspens el president el retornarà a l'estudiant/a o al SIAE amb la notificació escrita del comentaris que cregui oportuns. En aquest cas l'estudiant/a podrà defensar el mateix TFM corregit en el quadrimestre consecutiu, en el període de defensa corresponent a la pròrroga de matrícula o tornant-lo a matricular en segona convocatòria si es fa en quadrimestres posteriors al de pròrroga.

  Si l'estudiant no es presenta per defensar el TFM, aquest es qualificarà amb un NP. L'estudiant/a podrà defensar el TFM  en el quadrimestre consecutiu, en el període de defensa corresponent a la pròrroga de matrícula o tornant-lo a matricular en segona convocatòria si es fa en quadrimestres posteriors al de pròrroga.

  Calendari

  Convocatòria ordinària: dipòsit 6, 7 i 8 de juliol, defensa: 25 i 26 de juliol
  Convocatòria extraordinària: dipòsit 7, 8 i 9 de setembre, defensa: 27 i 28 de setembre